Rewitalizacja strzelnicy

Wraz z Programem Społecznik na lata 2019-2021 pojawiła się szansa na odnowienie przedwojennej, niegdyś największej na Pomorzu, strzelnicy cywilnej w Sławnie (przy obwodnicy). 
 
Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy GROM przygotował projekt rewitalizacji, który uzyskał akceptację komisji konkursowej Programu Społecznik i przeszedł do fazy głosowania mieszkańców powiatu sławieńskiego. Dzięki projektowi każdy mieszkaniec powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i rodzin, uzyska możliwość rozwoju poprzez strzelectwo sportowe  – od broni pneumatycznej, poprzez palną, paintball, aż do strzelania z łuku. Powstanie obiekt, który z założenia ma stać się centrum rozwoju sportów strzeleckich w powiecie.
 
W ramach projektu zostanie przywrócona funkcjonalność obiektu byłej strzelnicy oraz działania mające na celu zapewnienie ciągłego wykorzystania obiektu w przyszłości. Na strzelnicy będą prowadzone kursy, szkolenia, zawody, a młodzież trenująca w sekcji strzeleckiej zyska dostęp do strzelnicy z prawdziwego zdarzenia, na którą już czekają trzy lata! Teren zostanie oczyszczony i ogrodzony, odnowione zostaną wały ziemne i wyznaczone stanowiska strzeleckie. Rewitalizacji będą towarzyszyły wydarzenia społeczne: akcja sadzenia nowych drzew w rekompensacie za usunięte drzewa zagrażające bezpieczeństwu, bezpłatny kurs bezpiecznego posługiwania się bronią oraz zawody otwarcia.
 

Kalendarz wydarzeń

2019-10-24
W związku z ryzykiem niedotrzymania terminu realizacji projektu Rewitalizacji związanym z trudnościami z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu na strzelnicy, Zarząd USKS Grom podjął decyzję o zwróceniu się do operatora Programu Społecznik, Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., z prośbą o zmianę miejsca realizacji projektu.

W dyspozycji Klubu znajduje się inna działka umiejscowiona na obrzeżach m. Sławna z bardzo podobną sytuacją (opuszczony obiekt dawnej strzelnicy z wydzielonymi wałami) oraz z podobnym zakresem prac wymaganych do rewitalizacji lecz znacznie korzystniejszą sytuacją prawną (brak konieczności wycinki drzew i innych pozwoleń, zbadany poziom wód gruntowych oraz zatwierdzony regulamin strzelnicy).

Po zapoznaniu się z propozycją zmian, Operator Programu Społecznik wyraził zgodę na zmianę miejsca realizacji projektu. Oznacza to, że nie rezygnujemy z rewitalizacji obiektu dawnej strzelnicy przy obwodnicy, jednak w związku z niemożnością rozpoczęcia prac z powodu konieczności uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, prace na tym obiekcie muszą być odłożone.

Aby nie tracić pozyskanego finansowania, zrewitalizujemy obiekt dawnej strzelnicy umiejscowiony za Osiedlem Dzieci Wrzesińskich. W ramach projektu zostaną wykonane prace ziemne poprawiające wały, powstanie architektura drewniana zwiększająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Nadal w ramach projektu zostanie zorganizowane szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią i zorganizowane zostaną zawody otwarcia.

2019-10-23
Zgromadziliśmy wymagane dokumenty i złożyliśmy w Wydziale Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Koszalinie wniosek o ocenę możliwości oddziaływania strzelnicy na środowisko. 

2019-10-03
W odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu na strzelnicy, Starosta Sławieński nałożył na Klub obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecienie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz mapy ewidencyjnej celem ustalenia, czy istnieje możliwość oddziaływania strzelnicy na środowisko. Nałożony obowiązek wygeneruje kolejne opoźnienie w uzyskaniu pozwolenia, co jeszcze bardziej pogłębi ryzyko niedotrzymania terminu realizacji projektu rewitalizacji strzelnicy...

 
2019-09-25
Otrzymaliśmy od Burmistrza miasta Sławno ostateczną decyzję o warunkach zabudowy. Żadna ze stron postępowania nie wniosła sprzeciwu. 

W Starostwie Powiatowym w Sławnie złożyliśmy wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu na strzelnicy. Przewidywany czas oczekiwania na decyzję wynosi miesiąc.

2019-09-04
Oczekujemy na wydanie przez Burmistrza miasta Sławna ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy celem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu na strzelnicy.

2019-09-04
Burmistrz miasta Sławna wydał decyzję o warunkach zabudowy. Długi okres oczekiwania związany był z koniecznością uzyskania uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad o/Szczecin oraz oczekiwanie na zbadanie możliwości powstania strzelnicy w obszarze Natura 2000 przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska o/Złocieniec. GDDiA wyznaczyła nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 25m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 6, tym samym skracając efektywne wykorzystanie obszaru strzelenicy. RDOŚ wypowiedział się w sprawie poprzez tzw. milczącą akceptację, czyli po ustawowo wyznaczonym okresie, przyjęto, że strona nie wniosła uwag. Do wydanej decyzji stronom przysługuje czas na wniesienie sprzeciwu. 

2019-07-09
Do Burmistrza miasta Sławna został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy. W związku z sąsiedztwem obwodnicy i umiejscowieniu strzelnicy w obszarze Natura 2000, w sprawie musi wypowiedzieć się Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad o/Szczecin oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska o/Złocieniec. 

2019-06-17
Zwyciężylismy! Projekt Rewitalizacji obiektu dawnej strzelnicy w m. Sławnie otrzyma dofinansowanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021 w wysokości 10000zł!
W głosowaniu mieszkańców projekt rewitalizacji otrzymał 429 głosów, co w przeliczeniu liczby głosów na liczbę mieszkańców, dało najlepszy wynik wśród wszystkich konkursów w województwie zachodniopomorskim!