Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 12 września członkowie Zarządu USKS GROM, na zaproszenie Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące Konkursu FIO 2017 w ramach realizacji Programu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem programowym i finansowym zwiększającym dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Dla USKS GROM to szansa na uzyskanie dotacji związanych z działalnością Klubu.

W 2016 r. zachodniopomorskie fundacje, stowarzyszenia i kluby otrzymały z FIO ponad 2 mln zł na realizację 19 projektów. Pieniądze podzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu. W konkursie mogły wziąć udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.

Warto wspomnieć, że z mikrodotacji wymienionego konkursu, w 2016r., USKS GROM otrzymał dofinansowanie na promocję i wyposażenie sekcji armwrestlingu, z którego zakupiono między innymi stoły do siłowania na rękę oraz atlas do ćwiczeń.

Więcej na stronie ZUW w Szczecienie